ຈຸດປະສົງຂອງ ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນການເງິນ ອາຊີວະສຶກສາ (VEFF) ແມ່ນແນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາຊີວະສຶກສາ (TVET)  ແລະ ການພັດທະນາສືມືແຮງງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ດ້ວຍການປັບປຸງ ການຮຽນ-ການສອນອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ (ອສຄ) ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ພັດທະນາໂຄງສ້າງການເງີນອາຊີວະສຶກສາທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ນຳສະເໜີເອົາເຂົ້າໃນວາລະຂອງການປະຕິຮູບການສຶກສາ.

ໂຄງການ VEFF ສະໜັບສະໜູນການຍື່ນບົດສະເໜີແຜນງານຮ່ວມກັນ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ ສຳລັບ ການຮຽນ-ການສອນອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ ໃນຮູບແບບການຮ່ວມມີທັງສອງຝ່າຍ.