ການທົບທວນໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮອບວຽນການຕິດຕາມ ຈະປະເມີນວ່າ  ການສະໜັບສະໜູນນີ້ສາມາດຫຼຸດລົງຕາມເວລາ ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຜນງານອາຊີວະ.