ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 12 ຄື:

“ການຮຽນແບບຄວບຄູ່ ແມ່ນການຮຽນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຮຽນ ສອງບ່ອນຄື: ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ຮຽນພາກທິດສະດີ ແລະ ຝຶກແອບການປະຕິບັດຂັ້ນພື້ນຖານ; ຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃຫ້ຝຶກແອບການປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນຫຼັກ.”

ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ລະບຸຕື່ມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ລົງວັນທີ 23.12.2013, ຄໍາສັ່ງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ອສຄ ເລກທີ່ 8819 ລົງວັນທີ 08.12.2016 ແລະ ຂອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່.