ຂັ້ນຕອນໃນການສະໝັກ

  1. ໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ

ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 1 ຫຼື ຫຼາຍແຫ່ງ ສາມາດຢື່ນໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ  ແນວຄວາມຄິດໂຄງການ ຮ່ວມກັບ ສະຖານປະກອບການ ໜຶຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍແຫ່ງ ຕາມແບບຟອມນີ້ template

ຫ້ອງການບໍລິຫານ ໂຄງການ VEFF ຈະກວດສອບພາຍໃນ 40 ວັນລັດຖະການຫລັງຈາກໄດ້ຮັບ ໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ ຮັບຊາບ. 

       2. ການສະໝັກຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນ

ສໍາລັບການກະກຽມ ການສະໝັກຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນ. ໂຄງການ VEFF ມີການຈັດການຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍກາານຈັດຫາທີ່ປຶກສາ  ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສະຫມັກຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການແລະເງື່ອນໄຂ.

ສຳ ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານ VEFF
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.