ເງື່ອນໄຂການຈັດການຮຽນ-ການສອນອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່

ນອກຈາກການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ກວມລວມທັງສອງສະຖານທີ່ແລ້ວ ການດຳເນີນການຂອງ ອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ ຍັງຮຽກຮ້ອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້: 

  1. ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ ລະຫວ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ;
  2. ມາດຕະຖານອາຊີບ, ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນເຊິ່ງພັດທະນາຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຕາງໜ້າພາກທຸລະກິດ,
  3. ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນ, ຄູຝຶກແລະ ຜູ້ປະສານງານ ຂອງ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ;
  4. ການຄັດເລືອກນັກຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ຮ່ວມກັນ;
  5. ເຊັນສັນຍາການຝຶກປະຕິບັດລະຫວ່າງນັກຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ;
  6. ຮ່ວມກັນຈັດຝຶກອົບຮົມ, ສອບເສັງ ແລະ ທົດສອບ, ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ອອກປະກາສະນີຍະບັດ.

ແຜນງານ ການຮຽນ-ການສອນອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່  ໄລຍະເວລາຢ່າງ ໜ້ອຍ 2 ປີແລະໃນລະດັບ C3 ຫຼືສູງກວ່າ.