ໂຄງການ VEFF ແມ່ນ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນ, ໂດຍຜ່ານທາງ ທະນາຄານພັດທະນາເຢຍລະມັນ (KfW) ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ກົມອາຊີວະສຶກສາ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານພັດທະນາເຢຍລະມັນ KfW ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້.

ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ນຳໜ້າໂດຍ ບໍລິສັດ PLANCO (ເຢຍລະມັນ) ນອກນີ້ ຍັງປະກອບມີບໍລິສັດ IPC (ເຢຍລະມັນ) ແລະ ບໍລິສັດ LGDC (ລາວ).