ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ (VTI):

ບັນດາສະຖານອາຊີວະສຶກສາທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ເຮັດສັນຍາຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານກັບໂຄງການ VEFF ຄື:    

  • ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບ (ພາຍໃຕ້ ສສກ)
  • ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ (ພາຍໃຕ້ ສສກ)
  • ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບແບບປະສົມປະສານ (ພາຍໃຕ້ ສສກ)
  • ສູນພັດທະນາສືມືແຮງງານ (ພາຍໃຕ້ ກະຊວງແຮງງານແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ))
  • ສະຖານອາຊີວະສຶກສາເອກະຊົນ (ອະນຸມັດໂດຍ ສສກ ຫຼື  ຮສສ)
  • ສະຖານປະກອບການ ຫຼື ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຂອງສະມາຄົມ (ອະນຸມັດໂດຍ ສສກ ຫຼື ຮສສ).