ບໍ່ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂ

KfW ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງ IFC ສຳລັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນປະເພດໂຄງການທີ່ ບໍ່ສາມາດ ສະໜອງທຶນໃຫ້ໄດ້ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ການຜະລິດ ຫຼື ການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ ພາຍໄຕ້ກົດໝາຍ ຫຼື ກົດລະບຽບ ຂອງປະເທດບ ຫຼື ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ. ຫຼືຂຶ້ນກັບການເກືອດຫ້າມຈາກສາກົນ, ເຊັ່ນ: ຢາ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ / ຢາຂ້າຫຍ້າ, ສານທຳລາຍທາດໂອໂຊນ, ສານ PCB, ສັດປ່າຫລືຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກ ກຳ ນົດພາຍໃຕ້ CITES.
 • ການຜະລິດ ຫຼື ການຄ້າຂາຍອາວຸດ ແລະ ຍຸດໂທປະກອນ.
 • ການຜະລິດ ຫຼື ຄ້າຂາຍເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ (ຍົກເວັ້ນເບຍ ແລະ ເຫຼົ້າແວງ).
 • ການຜະລິດ ຫຼື ຄ້າຂາຍຢາສູບ.
 • ການພະນັນ, ຄາຊີໂນ ແລະ ສະຖານປະກອບການທີ່ທຽບເທົ່າ.
 • ການຜະລິດ ຫລືການຄ້າຂາຍ ກຳມັນຕະພາບລັງສີ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ ນຳໃຊ້ກັບການຊື້ອຸປະກອນການແພດ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (ວັດແທກ) ແລະອຸປະກອນໃດທີ່ IFC ຖືວ່າແຫຼ່ງ ກຳມັນຕະພາບລັງສີນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນແລະ / ຫລືມີການປ້ອງກັນຢ່າງພຽງພໍ.
 • ການຜະລິດ ຫລືການຄ້າຂາຍໃນເສັ້ນໃຍ  asbestos ແຮ່ຊີລີເກດ . ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບການຊື້ ແລະການນຳໃຊ້ແຜ່ນຊີມັງເສັ້ນໃຍ ທີ່ຜະລິດຈາກແຮ່ asbestos ທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 20%.
 • ການຫວ່ານແຫໃນແມ່ນ້ຳ ດ້ວຍການໃຊ້ແຫເປັນໄລຍະທາງທີ່ມີຄວາມຍາວເກີນ 2.5 ກີໂລແມັດ.

ບຸກຄົນທັງໝົດ ທີ່ເປັນຄົນກາງໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການເງິນ  (FIs), ຍົກເວັ້ນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້*, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ໄປນີ້, ເພີ່ມເຕີມຈາກລາຍການຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງອົງການ IFC:

 • ການຜະລິດ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ເປັນການຂູດຮີດຂົ່ມເຫງແຮງງານ2/ການໃຊ້ແຮງງານເດັກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
 • ການດຳເນີນການຕັດໄມ້ໃນເຂດປ່າເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ ເພື່ອການຄ້າ.
 • ການຜະລິດ ຫຼືການຄ້າໄມ້ຫຼື ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ອື່ນນອກເໜືອຈາກປ່າໄມ້ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ.

 ສຳລັບ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່  IFC Exclusion List