ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນການເງິນ ອາຊີວະສຶກສາ ກໍາລັງຈະເປີດຮັບ ໜັງສືແຈ້ງເຈດຈໍານົງ...  

ໂຄງການ VEFF ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ແລະ ເປີດຮັບໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ເບີໂທລະສັບ 856-30-5595986