ໂຄງການ VEFF ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ແລະ ເປີດຮັບໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ເບີໂທລະສັບ 856-30-5595986