ການສະໜອງໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ ອສຄ:

ຄຸນລັກສະນະສຳຄັນຂອງການອອກແບບ ໂຄງການ VEFF ແມ່ນ ໃຫ້ສາມາດສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາສະເພາະ ເຊິ່ງລວມມີ ການຊ່ວຍຂຽນບົດສະເໜີແຜນງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ ອສຄ. ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ຈະເປັນຜູ້ຈັດການຝືກອົບຮົມ /ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບ ອສຄ. ຫ້ອງການບໍລິຫານ ໂຄງການ VEFF ຊື່ງຕ່າງໜ້າທີ່ປຶກສາສາກົນ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ເປັນຜູ້ເຊັນສັນຍາ.

ປະເພດການສະໜອງໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ.) ການສະໜອງໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ພາຍຫຼັງບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດຖືກຮັບຮອງ:

  • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ ຂຽນບົດສະເໜີແຜນງານ ອສຄ.
  • ສະໜອງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຕໍ່ທິດທາງການສ້າງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ອສຄ.
  • ແນະນຳ ໂຄງການ VEFF ກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາທີ່ຂໍການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະເພາະ ທາງດ້ານປະເພດ, ມູນຄ່າ ຂອງ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ວັດສະດຸ  ທີ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຂື້ນແຜນຈັດຊື້ ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ເນື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ສຶກສາສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ໃນສະຖານປະກອບການ.
  • ການແປພາສາ

Article ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່

Article ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ

ງົບປະມານບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ໜ່ວຍງານ ອສຄ

ງົບປະມານນີ້ຈະລວມມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ປະສານງານ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ອສຄ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ດຳເນີນການພັດທະນາ ອສຄ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ ກັບສະຖານປະກອບການທີ່ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັນແທ້ ພ້ອມທັງຖືກຕາມເງື່ອນໄຂ.  ການໃຊ້ຈ່າຍນີ້ ອາດລວມເຖີງ ຜູ້ປະສານງານ ອສຄ, ອໍານວຍການສະຖານອາຊີວະສຶກສາ, ພະນັກງານໃນຫ້ອງການການເງີນ ຫຼື ໜ່ວຍງານອສຄ ຕາມທີ່ຮັບຮອງໃນບົດສະເໜີແຜນງານ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄູອາຊີວະສຶກສາ ທີ່ຝຶກປະຕິບັດຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

ງົບປະມານນີ້ ຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຄູອາຊີວະສຶກສາ ເພື່ອປັບປຸງການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໂດຍສະເພາະທັກສະທີ່ນຳໃຊ້ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຕົວຈິງ ເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້ຄູສອນລື້ງເຄີຍກັບຂະບວນການເຮັດວຽກ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ອາດຈັດ ຢູ່ໜຶ່ງໃນສະຖານປະກອບການທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຫຼື ຢູ່ສະຖານປະກອບການທີ່ນຳໜ້າໃນຂະແໜງນັ້ນ.

ການເລືອກສະໜອງເຄື່ອງຈັກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງບ່ອນເຮັດວຽກໃນສະຖານປະກອບການທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ.  ທຶນສະໜັບສະໜູນທີ່ອາດສະໜອງໃຫ້ສຳລັບປະເພດເຄື່ອງຈັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ;
  • ການຈັດຊື້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມື ເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າສຸດຂອງອສຄ
  • ການຈັດຊື້ເຄື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ວິຊາສະເພາະ ລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໂດຍຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ກໍລະນີນີ້ຕ້ອງສະເໜີໃນບົດສະເໜີແຜນງານເຖີງຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ເຫດຜົນໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງບ່ອນເຮັດວຽກໃນສະຖານປະກອບການ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸ ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນພາກທິດສະດີ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບວັດສະດຸຈໍາເປັນສໍາລັບການຝຶກແອບປະຕິບັດຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕາມທີ່ສະເໜີໃນແຜນງານ ອສຄ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ການຝຶກອົບຮົມ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ປະກອບມີ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການຈ່າຍໂດຍກົງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຕາມມາດຕະຖານ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ທັງຢູ່ໃນ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍທີ່ສະເໜີໃນບົດສະເໜີແຜນງານ.

ການທົບທວນໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮອບວຽນການຕິດຕາມ ຈະປະເມີນວ່າ  ການສະໜັບສະໜູນນີ້ສາມາດຫຼຸດລົງຕາມເວລາ ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຜນງານອາຊີວະ.