ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສະໝັກ

  • ມາດຕະຖານອາຊີບທີ່ພັດທະນາຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຕາງໜ້າພາກທຸລະກິດ
  • ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ອີງໃສ່ມາດຕະຖານອາຊີບ ແລະດັດປັບເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ ການຮຽນການສອນ ອສຄ