ໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ (ສາມາດດາວໂລດ ຫຼື ຂຽນຜ່ານອອນລາຍ) ຕາມລິ້ງ ລຸ່ມນີ້ 

ໜັັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ

 

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຖາມ ຫຼືຕ້ອງການ ຫຼືຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ ຫ້ອງການ ບໍລິຫານ ໂຄງການ 

ອີເມວ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Article ເນື້ອໃນຂອງໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ

ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສະໝັກ

  • ມາດຕະຖານອາຊີບທີ່ພັດທະນາຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຕາງໜ້າພາກທຸລະກິດ
  • ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ອີງໃສ່ມາດຕະຖານອາຊີບ ແລະດັດປັບເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ ການຮຽນການສອນ ອສຄ 

ຂັ້ນຕອນໃນການສະໝັກ

  1. ໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ

ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 1 ຫຼື ຫຼາຍແຫ່ງ ສາມາດຢື່ນໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ  ແນວຄວາມຄິດໂຄງການ ຮ່ວມກັບ ສະຖານປະກອບການ ໜຶຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍແຫ່ງ ຕາມແບບຟອມນີ້ template

ຫ້ອງການບໍລິຫານ ໂຄງການ VEFF ຈະກວດສອບພາຍໃນ 40 ວັນລັດຖະການຫລັງຈາກໄດ້ຮັບ ໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ ຮັບຊາບ. 

       2. ການສະໝັກຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນ

ສໍາລັບການກະກຽມ ການສະໝັກຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນ. ໂຄງການ VEFF ມີການຈັດການຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍກາານຈັດຫາທີ່ປຶກສາ  ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສະຫມັກຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການແລະເງື່ອນໄຂ.

ສຳ ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານ VEFF
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ