ໃນວັນທີ 10 ເດືອນສິງຫາປີ 2020, ຄະນະຊີ້ນຳ ໂຄງການ VEFF ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອຕັດສິນ ການສະໝັກຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນ. ການສະໝັກຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນທັງ 13 ແຜນງານ ໄດ້ນຳສະເໜີ ກັບຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ VEFF. ມີ 2 ແຜນງານ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ຍັງອີກ 11 ແຜນງານ ຕ້ອງປັບປຸງແຜນງານ ເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ໃນການຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນ.

ໃນວັນທີ່ 28.02.20 ໂຄງການ VEFF ໄດ້ຈັດງານເຄືອຂ່າຍປະຊາສຳພັນຂື້ນ ແລະໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ . ການນຳສະເໜີໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີການສົນທະນາ ຈາກຕາງໜ້າສະຖານປະກອບການ ເຊັ່ນຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານສ້ອມແປງລົດ, ພາກກະສິກຳ ແລະພາກທຸລະກິດອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກການພົບປະກັນທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ທີມງານ VEFF ໄດ້ ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ ຫັດຖະກຳ ໄຫມມ້ອນລາວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ.